Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Επαναληπτικό τεστ Σωστού-Λάθους στην Οικονομία του 19ου αι.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΒΝ 19Ο ΑΙ ΚΑΙ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙ.   Σχέσεις κρατικής υποδομής της Ελλάδας και δημογραφικών δεδομένων της κατά τις περιόδους: α) μετά την Επανάσταση, β) μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

2.     Η ιδεολογική χρήση της ελληνικής οικονομικής παρουσίας στο Εξωτερικό, από τις κυβερνήσεις του 19ου αιώνα και τον Βενιζελισμό.

3.      Η Ελληνική Μετανάστευση ολόκληρο τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου. Αίτια, χώρες προορισμού και συνέπειες για την εθνική οικονομία.

4.     Να συγκρίνετε τη διανομή των εθνικών κτημάτων το 1870-71 με την εκποίηση των τσιφλικιών της Θεσσαλίας μετά το 1881, από πλευράς αποτελεσμάτων στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

5.     Ποια τα κατεξοχήν εμπορεύσιμα είδη του ελληνικού εδάφους και υπεδάφους στα οποία βασίστηκε η κρατική οικονομία μέχρι την εποχή της εκβιομηχάνισης;

6.     Ν' αναφερθείτε στις οικονομικές κρίσεις του 1893, 1920-22, και 1929-1932.

7.     Η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας (1841) και της Τράπεζας της Ελλάδος(1827).

8.     Τα σπουδαιότερα δημόσια έργα (εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου), που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα και στην εποχή του Μεσοπολέμου.

9.      Η σύναψη εθνικών δανείων κατά τον 19ο αιώνα και κατά την περίοδο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.